بایگانی نوشته‌ها


خدا را با ذکر بازی ندهیم

خدا را با ذکر بازی ندهیم

آن روش‌هایی که برای حل هر مشکل، ذکری تعیین می‌کنند تا به تعداد مشخص آن را تکرار کنید، افراد را از صحنه عبودیت خارج می‌سازد. خدا را با ذکر بازی ندهیم.