قرآن

ثبات ایمان،مروری بر آیات ۱۳۹ تا ۱۵۵ سوره ی آل عمران

/sobateimanmorooribarayat139ta155soorealeemraan
تعداد جلسات : ۵ جلسه

CD بهره مندی از قرآن

/bahremandiazquran
بررسی دیدگاه و بیان قرآن کریم درباره چند مسئله ی زندگی