فایل های صوتی :

   980609-طعم ولایت در نظام خلقت-جلسه اول.mp3

    980610-طعم ولایت در نظام خلقت-جلسه دوم.mp3

    980611-طعم ولایت در نظام خلقت-جلسه سوم.mp3

    980612-طعم ولایت در نظام خلقت-جلسه چهارم.mp3

    980613-طعم ولایت در نظام خلقت-جلسه پنجم.mp3

    980614-طعم ولایت در نظام خلقت-جلسه ششم.mp3

    980615-طعم ولایت در نظام خلقت-جلسه هفتم.mp3

    980616-طعم ولایت در نظام خلقت-جلسه هشتم.mp3

    980617-طعم ولایت در نظام خلقت-جلسه نهم.mp3

    980618-طعم ولایت در نظام خلقت-جلسه دهم.mp3