فایل های صوتی :

  991028-تدبر فایده‌بخش-جلسه اول.mp3 

    991029-تدبر فایده‌بخش-جلسه دوم.mp3

    991030-تدبر فایده‌بخش-جلسه سوم.mp3