فایل های صوتی :

  990619_تفاوت اخلاق موحدان و مشرکان1-جلسه اول.mp3

   990620_تفاوت اخلاق موحدان و مشرکان1-جلسه دوم.mp3

   990621_تفاوت اخلاق موحدان و مشرکان1-جلسه سوم.mp3

   990622_تفاوت اخلاق موحدان و مشرکان1-جلسه چهارم.mp3

   990623_تفاوت اخلاق موحدان و مشرکان1-جلسه پنجم.mp3