فایل های صوتی :

   990624_تفاوت اخلاق موحدان و مشرکان2-جلسه اول.mp3   

    990625_تفاوت اخلاق موحدان و مشرکان2-جلسه دوم.mp3

    990626_تفاوت اخلاق موحدان و مشرکان2-جلسه سوم.mp3

    990627_تفاوت اخلاق موحدان و مشرکان2-جلسه چهارم.mp3

    990628_تفاوت اخلاق موحدان و مشرکان2-جلسه پنجم.mp3