فایل های صوتی : 

   14020524-تفاوت حکومت الهی و طاغوت-جلسه اول.mp3

  14020525-تفاوت حکومت الهی و طاغوت-جلسه دوم.mp3

   14020526-تفاوت حکومت الهی و طاغوت-جلسه سوم.mp3