فایل های صوتی :

  990725_تحریف ریشه ی اختلاف در گذر زمان-جلسه اول.mp3

    990726_تحریف ریشه ی اختلاف در گذر زمان-جلسه دوم.mp3