فایل های صوتی :

   990717-طلبکاری گستاخانه ی ما-جلسه اول.mp3

   990718-طلبکاری گستاخانه ی ما-جلسه دوم.mp3