فایل های صوتی :

   991025-تلاش برای خدشه در جایگاه اهل بیت علیهم السلام-جلسه اول.mp3

   991026-تلاش برای خدشه در جایگاه اهل بیت علیهم السلام-جلسه دوم.mp3

   991027-تلاش برای خدشه در جایگاه اهل بیت علیهم السلام-جلسه سوم.mp3