فایل های صوتی :

   990724-توجه، به کجا و چگونه؟-جلسه اول.mp3

   990725-توجه، به کجا و چگونه؟-جلسه دوم.mp3

   990726-توجه، به کجا و چگونه؟-جلسه سوم.mp3