فایل های صوتی :

  14010507-واکاوی خشونت در اسلام-جلسه اول-64kbps.mp3

   14010508-واکاوی خشونت در اسلام-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14010509-واکاوی خشونت در اسلام-جلسه سوم-64kbps.mp3

   14010510-واکاوی خشونت در اسلام-جلسه چهارم-64kbps.mp3

   14010511-واکاوی خشونت در اسلام-جلسه پنجم-64kbps.mp3

   14010512-واکاوی خشونت در اسلام-جلسه ششم-64kbps.mp3       

   14010513-واکاوی خشونت در اسلام-جلسه هفتم-64kbps.mp3.mp3

   14010514-واکاوی خشونت در اسلام-جلسه هشتم-64kbps.mp3.mp3

   14010515-واکاوی خشونت در اسلام -جلسه نهم-64kbps.mp3

   14010516-واکاوی خشونت در اسلام-جلسه دهم-64kbps.mp3