فایل های صوتی :

   14010508-ولایت-جلسه اول-64kbps.mp3

   14010509-ولایت-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14010510-ولایت-جلسه سوم-64kbps.mp3

   14010511-ولایت-جلسه چهارم-64kbps.mp3

   14010512-ولایت-جلسه پنجم-64kbps.mp3

   14010513-ولایت-جلسه ششم-64kbps.mp3

   14010514-ولایت-جلسه هفتم-64kbps.mp3

   14010515-ولایت-جلسه هشتم-64kbps.mp3

   14010518-ولایت-جلسه نهم-64kbps.mp3