فایل های صوتی :

   991026-ولایت، لطف یا تکلف؟-جلسه اول.mp3

     991027-ولایت، لطف یا تکلف؟-جلسه دوم.mp3

     991028-ولایت، لطف یا تکلف؟-جلسه سوم.mp3