فایل های صوتی :

   960630-ویژگی دشمنان اهل بیت در قرآن-جلسه اول.MP3

   960631-ویژگی دشمنان اهل بیت در قرآن-جلسه دوم.MP3

   960701-ویژگی دشمنان اهل بیت در قرآن-جلسه سوم.MP3

   960702-ویژگی دشمنان اهل بیت در قرآن-جلسه چهارم.MP3

   960703-ویژگی دشمنان اهل بیت در قرآن-جلسه پنجم.MP3

   960704-ویژگی دشمنان اهل بیت در قرآن-جلسه ششم.MP3

   960705-ویژگی دشمنان اهل بیت در قرآن-جلسه هفتم.MP3

   960706-ویژگی دشمنان اهل بیت در قرآن-جلسه هشتم.mp3

   960707-ویژگی دشمنان اهل بیت در قرآن-جلسه نهم.mp3

   960708-ویژگی دشمنان اهل بیت در قرآن-جلسه دهم.mp3

   960709-ویژگی دشمنان اهل بیت در قرآن-جلسه یازدهم.mp3

   960710-ویژگی دشمنان اهل بیت در قرآن-جلسه دوازدهم.mp3

   960711-ویژگی دشمنان اهل بیت در قرآن-جلسه سیزدهم.mp3