سبک زندگی

تعیین محل صبر

/taaeinmahalsabr
تعداد جلسات : 1 جلسه

درخواست عجله در کار خدا

/darkhasttaajildarkarkhoda
تعداد جلسات : 2 جلسه

تلاوت قدان و تاریخ

/televatqoraanvatarikh
تعداد جلسات : 3 جلسه

راهی برای یافتن آرامش

/rahibarayeyaftanearamesh
تعداد جلسات : 1 جلسه

خالص کردن عمل 2

/khaleskardaneamal2
تعداد جلسات : 1 جلسه

سنجش نسبت با امام

/sanjeshnesbatbaemam
تعداد جلسات : 10 جلسه

معیت و شفاعت

/maiyyatvashafaat
تعداد جلسات : 5 جلسه

کبر؛ علت ناشکری

/kebrellatenashokri
تعداد جلسات : 1 جلسه

خالص کردن عمل

/khaleskardaneamal
تعداد جلسات : 2 جلسه

آیینه ی امام بودن

/ayeneyeemambodan
تعداد جلسات : 1 جلسه