قران

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی الرحمن۳

/tafsiresoureyemobarakeyealrahman3
تعداد جلسات : 3 جلسه

تفسیر سوره‌ی مبارک الرحمن۲

/tafsiresoureyemobarakeyealrahman2
تعداد جلسات : 2 جلسه

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی الرحمن

/tafsiresoureyemobarakeyealrahman
تعداد جلسات : 3 جلسه

ویژگی‌های ناباوران به روز جزا از منظر قران

/vijhegihayenabavaranazmanzarequran
تعداد جلسات: 5 جلسه

معنای کاربردی اتمام نعمت

/maanayekarbordiyeetmameneemat
تعداد جلسات : 3 جلسه

تحریف معانی آیات با تغییر مفاهیم

/tahrifemaaniyayatbataghyiremafahim
تعداد جلسات : 1 جلسه

وقایع صدر اسلام در آینه‌ی گزارش قرآن از امت‌های پیشین

/vaghayeesadreeslamdarayeneyegozareshequranazommathayepishin
تعداد جلسات : 1 جلسه

آیه ی تطهیر

/ayeyetathir
تعداد جلسات : 2 جلسه

آیه ی اطعام

/ayayeetaam
تعداد جلسات : 2 جلسه