قران

وقایع صدر اسلام در آینه‌ی گزارش قرآن از امت‌های پیشین

/vaghayeesadreeslamdarayeneyegozareshequranazommathayepishin
تعداد جلسات : 1 جلسه

آیه ی تطهیر

/ayeyetathir
تعداد جلسات : 2 جلسه

آیه ی اطعام

/ayayeetaam
تعداد جلسات : 2 جلسه